Butterfly sighting

Sep 29 2014

Tim Fenske

Location: City of Middleton yard
Dane County

Sachem

Sachem

Sachem

Sachem