Butterfly sighting

Oct 9 2014

Jim Ebner

Location: My garden, Okauchee
Waukesha County

2:30-3 pm

Sunny 55 degrees.
Sachem =FOY (male fresh)

Sachem

Sachem