Butterfly sighting

Oct 11 2014

Jim Ebner

Location: my garden Okauchee
Waukesha County

Sachem probably same individual sighted two days ago.

Sachem

Sachem

Sachem

Sachem