Butterfly sighting

Nov 5 2016

Christine Stanke

Location: Shalom Wildlife Preserve
Washington County