Butterfly sighting

Oct 2 2017

Edgar Spalding

Location: UW-Madison Botany Garden
Dane County

female Sachem

Sachem

Sachem